top of page

Algemene voorwaarden SKIN LASER CLINIC.

SKIN LASER CLINIC. hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

 

1 Algemeen

 

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “SKIN LASER CLINIC.” verstaan SKIN LASER CLINIC gevestigd te Hilversum, aan Loosdrechtseweg 1A, 1217 TE te Hilversum.

 

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die SKIN LASER CLINIC. opdracht geeft tot behandeling.

 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door SKIN LASER CLINIC. te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

 

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en SKIN LASER CLINIC..

 

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval SKIN LASER CLINIC. voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2 Overeenkomst

 

2.1 De overeenkomst tussen SKIN LASER CLINIC. en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan SKIN LASER CLINIC. tot behandeling.

 

2.2 SKIN LASER CLINIC. is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

 

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan SKIN LASER CLINIC. door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van SKIN LASER CLINIC..

 

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

 

3.3 SKIN LASER CLINIC. kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 

4 Informatie

 

4.1 De cliënt dient de SKIN LASER CLINIC. tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5 Tarieven

 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

 

6 Betaling

 

6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

 

6.2 Indien SKIN LASER CLINIC. de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van SKIN LASER CLINIC. onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

 

6.3 Cliënt  blijft te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

 

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

 

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van SKIN LASER CLINIC. niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. SKIN LASER CLINIC. is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. SKIN LASER CLINIC. is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

 

6.6 Bij betalingsachterstand is SKIN LASER CLINIC. bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

 

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen SKIN LASER CLINIC. indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij SKIN LASER CLINIC. instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

 

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

7 Annulering

 

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij SKIN LASER CLINIC. af te zeggen.

 

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal SKIN LASER CLINIC. een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

 

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door SKIN LASER CLINIC. is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van SKIN LASER CLINIC., kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

 

8 Aansprakelijkheid

 

8.1 SKIN LASER CLINIC. is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De cliënt wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SKIN LASER CLINIC., noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van SKIN LASER CLINIC..

8.2 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SKIN LASER CLINIC. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door SKIN LASER CLINIC. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. SKIN LASER CLINIC. is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens SKIN LASER CLINIC..

 

8.3 SKIN LASER CLINIC. kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

 

8.3 SKIN LASER CLINIC. is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken e.d.

 

8.5 SKIN LASER CLINIC. is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

 

8.6 Behandelingen zijn op eigen risico, SKIN LASER CLINIC. is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten en/of letsel na of tijdens het ondergaan van de behandeling.

8.7 Cliënt is bekend met het feit dat er voor het gebruik van het appraat van SKIN LASER CLINIC. strikte regels zijn en zal deze ten allen tijde in acht nemen.

 

9 Klachten

 

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door SKIN LASER CLINIC., meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. SKIN LASER CLINIC. en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 

9.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

 

10 Informatie verplichting

10.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van de cliënt dienen direct, schriftelijk aan SKIN LASER CLINIC. te worden aangegeven.

11 Nietigheid

 

11.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

12 Openingstijden

12.1 SKIN LASER CLINIC. is bevoegd om SKIN LASER CLINIC. geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

12.2 SKIN LASER CLINIC. is bevoegd de openingstijden / dagen van SKIN LASER CLINIC. tijdelijk / blijvend te wijzigen.

12.3​ Bij SKIN LASER CLINIC. is er sprake van een zomerstop of feestdagenstop. SKIN LASER CLINIC. is gerechtigd om in de zomer- of feestdagen maanden vier weken SKIN LASER CLINIC. te sluiten, of op onregelmatige tijden te openen. 

12.4 SKIN LASER CLINIC. is bevoegd te verhuizen naar een voor haar meer geschikte locatie. Hier kunnen 

cliënten geen rechten aan ontlenen.

13 Toepasselijk recht

 

13.1 Op de tussen SKIN LASER CLINIC. en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

14 Wijziging

 

14.1 SKIN LASER CLINIC.. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

14.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page